نمونه سوال زبان فارسی سوم انسانی نوبت اول
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی: زبان فارسی 3انسانی

باسمه تعالی

آزمون درس :   زبان فارسی  (3 )     رشته:   انسانی              پایه:  سوم                      آموزشگاه :           مولوی      اندیمشک

ردیف

                               

نمره

  الف) زبان شناسی 

1- جمله ی ‹‹  درخت، آسمان آبی را شخم می زند  ››  بر اساس کدام قواعد ترکیب زبانی نادرست است ؟

2- برای رعایت نکردن هریک  از قواعد « واجی » و « نحوی » مثالی ذکر کنید.  

3- گروه اسمی «  پیر سروها  سرزمین باغبان » را با توجه به قواعد هم نشینی اصلاح کنید.

4- برای هر یک از الگو های هجایی زیر یک تکواژ بنویسید .

          الف) صامت +  مصوت+ صامت +صامت               ب) صامت  +  مصوت  +  صامت

 5 - الگوی هجایی واژه ی « نیکو » را بنویسید. 

6- در واژگان ذهنی زبان برای هر واژه  دست کم سه نوع اطلاع ذخیره شده است  آن ها را نام ببرید.

7-از میان صورت های مختلف هر واژه ، صورت رایج تر را ........         و بقیه را  ................... می نامند .

8- زبان شناسان  در سطح واژگان نگاری به  .....................................................    توجّه می کنند.

 

     

 

                                                                                                                ص    1                      ادامه ی پرسش ها در صفحه ی  دوم ( ادامه مطلب)


      ب) نگارش 

1-  ‹‹  نقطه ی اوج ››  در نمایش نامه به چه معناست؟

 

2- یکی از عواملی که به نوشته های هنری صد ساله ی اخیر رونق بخشیده ، چیست؟

 

3- اوّلین کار برای نوشتن یک نمایش نامه ............................................................................... است.

 

4- در نمایش نامه حرکت تکنیکی  به ..............................................................  و

حرکت نمایشی به ........................................................ مربوط می شود  .       

5- در نوشته های ادبی نویسنده جز پیام رسانی نقش دیگری بر عهده دارد  و آن  ...........................................  و   ........................................   است.

 

6-مفهوم کنایی  این عبارت ها را بنویسید.    الف) یکتا قبا بودن                    ب) ضرب شست نشان دادن

 

 

7- در هر یک از عبارت های زیر از کدام صور خیال (آرایه ها ) استفاده شده است؟

    الف) آواز خاکستری جیر جیرک ها در همه به گوش می رسید.  

   ب) کوه ها از سخنان او  آب می شدند و زیر زمین می رفتند.

 

 

 

8-  جمله ی  (خورشید طلوع کرد  ) را به یک جمله ی  هنری و ادبی  تبدیل کنید.  

 

9-واژه ی ‹‹  چشم ››  را یک بار  در معنای واقعی و  یک بار  در معنای مجازی به کار ببرید.

 

10- یک قطعه ی ادبی در باره ی   ‹‹ مادر ››  بنویسید.  ( دو سطر)                                     

 

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

                                                                                                               

 

ردیف

پرسش ها

نمره

         ج ) دستور

 

1- گرو اسمی   «  خوش بختی برای امید واران » چند تکواژ آزاد و چند تکواژ  وابسته دارد ؟  

 

2  تکواژ های اشتقاقی و تصریفی را در واژه های زیر نشان دهید.       دوستان          ،         گلستان      

 

3- هسته ی گروه اسمی         « دانش آموزان کلاس سوم  انسانی  »    را بیابید تعداد     واژه های    گروه   را مشخص کنید.  

   (                         )                                                                                                   (       )           

4- جمله ی ‹‹ سیب از شاخه ی  درخت   ا فتاد ›› را گذرا کنید.  

 

5- نمودار  جمله ی  زیر   را رسم کنید و نام اجزای سازنده ی آن را  بنویسید.

           ‹‹ این درس   بزرگ را از  آن  بزرگوار    آموختم .››

 

6  -  فعل جمله های  زیر از نظر ساختمان (ساده ،مرکب وپیشوندی )  چگونه است ؟

             الف) بچه ها درس زبان فارسی را دوست دارند.                     ب) وسایل اضافی را  فروخت. 

 

7 -   از مصدر  ‹‹ نوشتن ›› مضارع اخباری  سوم شخص مفرد   بسازید. 

 

8  - واژه ی  ‹‹ استاد ››  را در دو جمله  یک بار به صورت شاخص وبار دیگر به عنوان  هسته ی گروه اسمی  به کار ببرید.                                                        

                  

9-      نوع وابسته ی وابسته  را در گروه های  زیر بنویسید و نمودار پیکانی آن ها را  رسم کنید:

                   الف) هوای    بسیار     خوب                                                    ب) کتاب   تاریخ   ایران

 

10- درجمله ی « درخت هرچه بارش بیش ، سرش خم تر » کدام یک از اجزای جمله  حذف   شده است؟ به چه قرینه ای ؟        

 

 11-    فعل کدام عبارت  درست است ؟ دلیل پاسخ خود  را توضیح دهید.

     الف) کاروان به مقصد رسیدند.                      ب) ) کاروان به مقصد رسید.  

 

12- برای الگوهای   روبرو   یک مثال بزنید.   الف ) صفت + اسم    اسم              ب) اسم +  وند  +  بن صفت

 

13- ساختمان  واژه های  زیر  چگونه است ؟ (ساده،مشتق و... ) 

           الف) دوربین             ب) دانشسرا             ج) گوسفند 

 

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

1

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

 

1

 

5/0

 

 

75/0

 

 

5/0

 

 

75/0

           د) بیاموزیم و املا

1- املای صحیح گروه  کلمات  نادرست  را بنویسید.

       صفیر گلوله مَحبط ِ جبرئیل  -    جذر  و مد    -     هُرم  آفتاب -    عزلت و انزوا   -  خسیصه ی  ذاتی -  ابتذال و انحتاط .

 

2- صامت های میانجی واژه های   روبرو   را مشخص کنید.     الف)  نکته ای    ،      ب)  زانوان     ،      ج) نیاکان 

 

3- پسوند « ان » در هر یک از واژه های زیر چه معنایی دارد؟    الف) سپاهان      ،    ب)    پاییزان       ،  ج)   کوهان   

 

 

4- در جمله های  زیر کاربرد کدام واژه ها  نادرست است؟ شکل صحیح آن ها چیست؟

      الف)  پس از به پایان رسیدن اقساط وام ، با بانک تصفیه حساب کردم.

       ب) پس از مدّتی بحث و گفت و گو ، او از شغل  خود استیفا کرد.

 

 

 

1

 

75/0

 

75/0

 

 

5/0

« پیروز و سربلند باشید  »                                                                                جمع نمرات

20