نمونه سوال زبان فارسی سوم انسانی نوبت اول

      ب) نگارش 

1-  ‹‹  نقطه ی اوج ››  در نمایش نامه به چه معناست؟

 

2- یکی از عواملی که به نوشته های هنری صد ساله ی اخیر رونق بخشیده ، چیست؟

 

3- اوّلین کار برای نوشتن یک نمایش نامه ............................................................................... است.

 

4- در نمایش نامه حرکت تکنیکی  به ..............................................................  و

حرکت نمایشی به ........................................................ مربوط می شود  .      

5- در نوشته های ادبی نویسنده جز پیام رسانی نقش دیگری بر عهده دارد  و آن  ...........................................  و   ........................................   است.

 

6-مفهوم کنایی  این عبارت ها را بنویسید.    الف) یکتا قبا بودن                    ب) ضرب شست نشان دادن

 

 

7- در هر یک از عبارت های زیر از کدام صور خیال (آرایه ها ) استفاده شده است؟

    الف) آواز خاکستری جیر جیرک ها در همه به گوش می رسید.  

   ب) کوه ها از سخنان او  آب می شدند و زیر زمین می رفتند.

 

 

 

8-  جمله ی  (خورشید طلوع کرد  ) را به یک جمله ی  هنری و ادبی  تبدیل کنید.  

 

9-واژه ی ‹‹  چشم ››  را یک بار  در معنای واقعی و  یک بار  در معنای مجازی به کار ببرید.

 

10- یک قطعه ی ادبی در باره ی   ‹‹ مادر ››  بنویسید.  ( دو سطر)                                     

 

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

                                                                                                               

 

ردیف

پرسش ها

نمره

         ج ) دستور

 

1- گرو اسمی   «  خوش بختی برای امید واران » چند تکواژ آزاد و چند تکواژ  وابسته دارد ؟  

 

2  تکواژ های اشتقاقی و تصریفی را در واژه های زیر نشان دهید.       دوستان          ،         گلستان      

 

3- هسته ی گروه اسمی         « دانش آموزان کلاس سوم  انسانی  »    را بیابید تعداد     واژه های    گروه   را مشخص کنید.  

   (                         )                                                                                                   (       )           

4- جمله ی ‹‹ سیب از شاخه ی  درخت   ا فتاد ›› را گذرا کنید.  

 

5- نمودار  جمله ی  زیر   را رسم کنید و نام اجزای سازنده ی آن را  بنویسید.

           ‹‹ این درس   بزرگ را از  آن  بزرگوار    آموختم .››

 

/ 0 نظر / 441 بازدید